TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJAS

Telšių miesto vietos veiklos grupė rengia 2024 – 2029 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Telšių miesto gyventojus bei Telšių mieste veikiančias įstaigas ir organizacijas teikti idėjas/ projektinius pasiūlymus strategijai.

Vietos plėtros strategijų tikslas – spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas bei skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas.

Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bus remiamos šios veiklos: prevencinės priemonės socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims; bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti; bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas.

Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys, besiruošiantys išeiti ir išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai.

Galimi veiklų vykdytojai : viešieji juridiniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys; savivaldybės administracija.

Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas “ bus remiamos šios veiklos: socialinio verslo skatinimas, padedantis vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas: socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra, per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai.

Galimi veiklų vykdytojai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, NVO.

Kviečiame Telšių miesto bendruomenę aktyviai įsitraukti į strategijos rengimo procesą ir iki 2023 m. birželio 30 d. el.paštu: telsiumiestovvg@gmail.com pateikti projektų idėjas.