Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

_____________________________________________________________________________________________________________

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Telšių socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Telšių rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

______________________________________________________________________________________________________________

Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“

Telšių socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Telšių rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

TĘSIAMI TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI                               

Telšių socialinių paslaugų centras 2020 m. sausio 23 d. pasirašė  keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2020 m. sausio 24 d., o pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių    suma – 60000,00 eurų. Pagal LR SADM Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020-2021 metais nuostatus Telšių socialinių paslaugų centras prie gautos iš SADM sumos turėjo prisidėti ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvauja 119 vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Žarėnų ir Mitkaičių dienos centre projekto veiklas vykdo ir su vaikais dirba po vieną socialinio darbo organizatorių, o Upynos dienos centre – vienas socialinio darbo organizatorius ir  vienas socialinis darbuotojas, dirbantis 0,5 etato. Telšių dienos centre dirba dvi socialinės darbuotojos. Visi etatai yra išlaikomi iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto. Vadovaujantis  2020 m. vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso nuostatais biudžetinėms įstaigoms  nebuvo galima prašyti lėšų papildomiems socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologų ar kitų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Projekto lėšomis yra finansuojamas  nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas,  laisvalaikio užimtumo vaikams ir jų šeimoms organizavimas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo paslaugos, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei higienos įpročių formavimo paslaugos.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose siekiama ugdyti ir lavinti socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialinius įgūdžius, organizacinius gebėjimus, teikti psichologinę pagalbą, puoselėti patriotinius jausmus ir kitas moralines vertybes. Dienos centre organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais, teikiama psichologinė pagalba, informavimo, konsultavimo paslaugos, pagalba ruošiant pamokas. Į Dienos centrus vaikai atvyksta po pamokų mokykloje. Ten ruošia pamokas, yra teikiamas maitinimas. Vasaros atostogų metu vaikams yra organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos, dienos stovyklos.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos  centrai bendradarbiauja  su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis  mokyklomis,  kaimo bendruomenėmis, parapijomis, kultūros centrais,  su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Visi dienos centrai dirba 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną. Vaikų patogumui dienos centrai veikia iki 18 valandos

Kartu centrai siekia padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku. Vaikams lankant dienos centrus gerėja  psichinė ir fizinė sveikata, gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės suvokimas, užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui, pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai pastebi, kad vaikai tampa atviresni,  stiprėja vaikų ir tėvų santykiai.

Projektų vykdymas padeda spręsti įvairias socialines problemas, tobulinti socialinį darbą, ieškoti naujovių.

Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  globos koordinatorę Jurgitą Venclovienę tel. nr.  +37064532625 , el. p. globoscentras@telsiuspc.lt

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams Kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone vykdomas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Šiuo projektu siekiama teikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios įgalintų šeimas kuo sklandžiau įveikti krizes ir iškilusius sunkumus, sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, bei padidintų bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

  • Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Organizuojami mokymai, seminarai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius/kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų mąstymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose.
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį.   
  • Psichosocialinė pagalba organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal poreikį, asmenų grupes, amžių.
  • Mediacijos paslaugos skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.
  • Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą, ir, kurie dalyvauja projekto veiklose, arba dėl svarbių aplinkybių negali prižiūrėti savo vaiko.

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai

Projekto partneriai:

Telšių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Telšių socialinių paslaugų centras vykdo paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą „vieno langelio” principu.

Telšių socialinių paslaugų centro padalinys Telšių bendruomenininiai šeimos namai

Kontaktai: Daiva Bikniuvienė, Rambyno g. 24, Telšiai, El. p. kompleksinespaslaugostls@gmail.com

Tel. nr. +37067511953, Facebook paskyra „Kompleksinės paslaugos Telšiuose“

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

Kontaktai: Greta Jakučiūnaitė, Birutės g. 10B, Telšiai, El. p. greta.jakuciunaite@gmail.com

Tel. nr.  +37060983469, Facebook paskyra „Telšių moterų bendrija Akvalina“

Maltos  ordino pagalbos tarnybos Telšių grupė

Kontaktai: Džiugo g. 6, 1 aukštas, Telšiai, El. p. telsiumaltieciai@gmail.com, tel. +37061154665

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Kompleksinė veikla sąlygoja efektyvesnę pagalba šeimoms

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. Telšių socialinių paslaugų centras dalyvauja Telšių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamame projekte „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“. Projekto veiklomis siekiama suteikti šeimoms ir jose augantiems vaikams tokias paslaugas, kurios įgalintų šeimas kuo sklandžiau įveikti krizes ir iškilusius sunkumus, sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Didelis dėmesys skiriamas tam, kad kuo didesniam ratui klientų būtų prieinama pagalba.

Tuo tikslu, pagal Jungtinės partnerystės sutartį, bendradarbiaujame su partneriais VšĮ moterų bendrija „Akvalina“ ir Maltos ordino Telšių skyriumi. Vienas iš tikslų- savivaldybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų glaudesnis bendradarbiavimas, siekiant  suteikti pagalbą šeimai, teikiant paslaugas kompleksiškai. Projekte dirba psichologai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai. Rezultatas džiugina, nes mes dirbame beveik kaip viena komanda – papildome vieni kitus, darome tai, ką mokame geriausiai.

Telšių socialinių Paslaugų centro įkurti Bendruomeniniai šeimos namai (Džiugo g. 6, IV a.) organizuoja ir kuruoja projekto paslaugų teikimą ir teikia su projekto dalyvių administravimu susijusias dokumentų formas per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto duomenų mainų svetainę. Bendruomeniniuose namuose dirba ir psichologas. Teikiame informaciją apie vykdomas veiklas facebook paskyroje „Kompleksinės paslaugos Telšiuose“. Bendradarbiaujame su Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos mobiliąja komanda, atvejo vadybininkais. Turime klientų ir iš aplinkinių savivaldybių. Paslaugomis naudojasi ir užimtumo tarnybos, probacijos tarnybos klientai. Visų partnerių dėka, šiai dienai paslaugų yra suteikta 1465 unikalių klientų, nors pirminis projekto rodiklis buvo 450 gyventojų.

Šias metais vykdomos projekto veiklos: psichosocialinė pagalba (krizės, netektys, sudėtingos situacijos), mediacijos paslaugos (alternatyvaus šeimos ginčų sprendimo būdų pasirinkimas, siekiant išspręsti ginčus, konfliktus), šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos kasdieniai (įgūdžiai reikalingi šeimos gyvenime, bendradarbiavimas, tarpusavio santykių stiprinimas ir pan.), vaikų priežiūra.

Mes ir mūsų partneriai savo klientus kviečiame į psichologų konsultacijas (Individualias, grupines, šeimos), pozityvios tėvystės mokymus, psichologines paskaitas, saugumo mokymus vaikams. Gaila, kad dėl karantino nebevyksta šeimos klubų veiklos, šeimų stovyklos, sociokultūriniai užsiėmimai. Dabar didžiausią dėmesį tiek mes, tiek mūsų partneriai esame sutelkę į psichologinę pagalbą. Konsultacijos vyksta mišriu būdu.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn.  Telšių socialinių paslaugų centro komanda teikia dar vieną projekto paslaugą- asmeninio asistento pagalbą neįgaliems asmenims nuo 16 m. Šiuo metu šia paslauga naudojasi 14 asmenų, dar 4 klientai pasinaudojo anksčiau (soc bendravimas, poilsis, laisvalaikis judėjimas, maitinimasis, disponavimas pinigais, prausimasis ir pan.)

Nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. kovo pirmos pusė, kartu su partneriais,  vykdėme ir maisto produktų, medikamentų, higienos ir kitų būtinų prekių nupirkimo, pristatymo bei pagalbos sumokant mokesčius paslaugą bei neįgalių vaikų priežiūrą. Kartu su partneriais aptarnavome 134 gyventojus nuo 65 m. ir keletą vaikų, iš jų -46 aptarnavo paslaugų centro užimtumo specialistės.

Išaugęs projekto klientų skaičius parodo, kad šio projekto veikla yra svarbi, tenkinat gyventojų poreikius. Džiaugiamės galėdami šioje veikloje dalyvauti ir kviečiame kreiptis dėl pagalbos tel. 8 675 11 953, el. p. kompleksinespaslaugostls@gmail.com.

Parengė Daiva Bikniuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro Bendruomeninių namų socialinė darbuotoja.

_____________________________________________________________________________________________________________

Asmeninio asistento paslauga

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn.  Telšių socialinių paslaugų centro komanda, dalyvaudama projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinime, teikia dar vieną projekto paslaugą- nemokamą asmeninio asistento pagalbą neįgaliems klientams nuo 16 m. Tai teisė ir galimybė pačiam neįgaliam žmogui veikti savarankiškai be artimųjų pagalbos, kurie tuo metu gali skirti laiko sau.

Projekto ribose yra galimybė suteikti paslaugą 30 klientų. Iki šiol tuo pasinaudojo  21 asmuo, 3 klientai laukia  Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrius sprendimo dėl paslaugos paskyrimo. Šiuo metu aptarnaujame 17 gyventojų. Paslauga teikiama iki 2 val. ar  iki 4 val. per dieną, keletą kartų per savaitę, atsižvelgiant į kliento poreikius. Paslauga skiriama vieneriems metams. Yra klientų, kuriems po metų šį paslauga pratęsta. Vienas asmeninis asistentas paslaugą teikia 3-5 klientams.

Asmeniniai asistentai padeda klientams geriau integruotis į visuomenę, socializuotis. Jie gali palydėti į darbo, mokymosi, sveikatos priežiūros ar kitą savivaldybės įstaigą, instituciją ar kitą numatytą vietą. Jie padeda orientuotis laike ir aplinkoje, padeda palaikyti socialinius santykius aplinkoje, padeda laikytis dienos režimo, vartoti vaistus, disponuoti finansiniais ištekliais, nusipirkti produktus, gaminti maistą, maitintis, rengtis, perkelti daiktus ir pan. Darbuotojas gali padėti klientui susiorganizuoti poilsį, laisvalaikį. Yra žmonių, kuriems reikia paprasčiausio bendravimo, patarimo, padrąsinimo priimant kai kuriuos sprendimus ir pan.

LR Seimas priėmė įstatymo pakeitimą ir artimiausioje ateityje šį paslauga bus ne bandomoji, bet nuolatinė. Įgyvendinus projektą, neįgalieji, kurių pajamos neviršija 256 Eur ir toliau asmeninio asistento paslaugą turėtų gauti nemokamai.

Parengė Daiva Bikniuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro Bendruomeninių namų socialinė darbuotoja.

____________________________________________________________________________________________________________

LANKSTINUKAS

__________________________________________________________________________________________________________

Kompleksinės paslaugos suteikia įvairiapusę pagalbą šeimoms

Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas  projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“, kuriame  jau trys metai Telšių socialinių paslaugų centras yra vienas iš partnerių, nuo 2022 m. pradžios gaus papildomą finansavimą. Labiausiai pasiteisinusios, gyventojų pageidaujamos veiklos bus pratęstos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Po trijų metų projekto veiklų, galima drąsiai sakyti, kad jis pateisino lūkesčius. Paslaugų jau suteikta  daugiau kaip 1640 įvairaus amžiaus asmenų, nors buvo numatyta 650. Išskirtinis projekto veiklų bruožas- visos paslaugos yra nemokamos ir jomis galima naudotis vakarais, po darbo valandų.

Paslaugų gavėjai labai vertina individualias, šeimos, grupines psichologines konsultacijas, populiarios individualios ir grupinės socialinės konsultacijos. Mažiau susidomėjimo sulaukė mediacija. Labai pasiteisino Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ vykdoma vaikų priežiūra, kurios dėka į užsiėmimus ir konsultacijas galėjo atvykti tėveliai su mažamečiais vaikais. Tėveliai palikę 3-6 m. vaikus 2-3 val. gali laiką skirti svarbių savo poreikių patenkinimui.

Visada buvo populiarūs pozityvios tėvystės mokymai.  Ypač jų paklausa padidėjo į projektą įsijungus Telšių maltos ordinui. Pandemija sutrukdė vykdyti šeimų klubų veiklą, šeimų sociokultūrinius užsiėmimus, šeimų stovyklas.

Galvojant apie kitus metus, projekto „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“ partneris -Telšių moterų bendrija „Akvalina“ teiks individualią psichologinę ir individualią socialinę pagalbą, vėl vykdys vaikų priežiūrą. Maltos ordinas organizuos grupines psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės mokymus, grupinius socialinius užsiėmimus, šeimų sociokultūrinius užsiėmimus, saugumo mokymus vaikams, šeimų klubų veiklą.

Telšių paslaugų centro Bendruomeniniai namai visus ateinančius metus ir toliau vykdys projekto kuravimą „vieno langelio principu“. Todėl bet kuris Telšių rajono savivaldybės gyventojas, pripažinęs, kad susiduria su sunkumais auginant ir ugdant mažamečius vaikus, bendraujant su paaugliais, patekęs į krizinę situaciją dėl priklausomybių, artimo netekties, skyrybų arba supratęs, kad trūksta bendravimo ar kitų socialinių įgūdžių gali  17-20 val. kreiptis tel. Nr. 8 675 11 953 ir jis bus nukreiptas pas specialistus.

Iki 2022 m. balandžio-gegužės mėnesio toliau teiksime nemokamą asmeninio asistento pagalbą neįgaliems asmenims nuo 16 m. Džiugu, kad paslauga, kuri  padeda geriau integruotis į visuomenę, socializuotis, jau pasinaudojo 26 asmenys.

Visų projektų partnerių tikslas- yra ir buvo -suteikti pagalbą tiems žmonėms, kurie tikslingai ieško pagalbos, nori savo turimas problemas likviduoti iš savo gyvenimo arba nori patobulinti savo įgūdžius. Turime suvokti, kad pirmas žingsnis link „išgijimo“ yra problemos pripažinimas, vėliau- tinkamo specialisto radimas, pagalbos priėmimas ir taikymas. Didelis projekto dalyvių skaičius džiugina. Manau, kad visuomenė laisvėja, turime mažiau stereotipų, todėl ieškome pagalbos, bendraminčių, laviname socialinius įgūdžius.

Aš matau ir dar vieną naudą- vykdydami projektą, tarpusavyje bendrauja ir patirtimi dalijasi skirtingų organizacijų specialistai. Tikslas vienija, o dalijimasis patirtimi- gerina paslaugų kokybę.

Parengė Daiva Bikniuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro Bendruomeninių namų socialinė darbuotoja.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veiklų skelbimai 2022 m.

_____________________________________________________________________________________________________________

Projekto vykdymas pratęstas

Projekto„ Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje “veiklos, kuriomis nuo 2018 m. siekiama suteikti šeimoms ir jose augantiems vaikams tokias paslaugas, kurios įgalintų šeimas kuo sklandžiau įveikti krizes ir iškilusius sunkumus, sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, baigiamos vykdyti. Dėl karantino apribojimų, kai kurios  grupinės veiklos nebuvo vykdomos. Esant pinigų likučiams, viso projekto vykdymas automatiškai pratęstas iki 2022 m. gruodžio mėn. Šiai dienai paslaugų suteikta 1521 unikaliems klientams.

Dabar intensyviai vykdomos mediacijos paslaugos, individualios, grupinės, šeimos psichologinės konsultacijos, vaikų saugumo mokymai. Kai kurios veiklos bus įvykdytos jau iki rugsėjo mėnesio. Baigti vykdyti pozityvios tėvystės mokymai. Šiems reikalingas papildomas finansavimas, nes poreikis tikrai didelis. Ne taip aktualu sociakultūrinės paslaugos, t. y. šeimų klubų veiklos, renginiai, stovyklos.

Po truputį įsitvirtina asmeninio asistento paslauga. Darbingo amžiaus gyventojai, turintys negalią, vis drąsiau, paraginti pažįstamų, kaimynų, socialinių darbuotojų, kreipiasi šios pagalbos. Supratę tokios pagalbos naudą, drąsiai paragina kreiptis ir kitus. Rezultatas džiugina.

Parengė Daiva Bikniuvienė, Telšių socialinių paslaugų centro Bendruomeninių namų socialinė darbuotoja.

_____________________________________________________________________________________________________________


Projekto partneriai 2023 n. vasario 28 d. baigė vykdyti veiklas.