Teikiame bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas 

Norintys gauti socialines paslaugas asmenys (asmens artimieji, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys) raštišku prašymu kreipiasi į Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyrių  arba į kaimiškų seniūnijų socialinio darbo organizatorius, užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugos gauti (SP-8 forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro). Karaliaus Mindaugo g. 36, Telšiai, tel. 8 444 60333.

Bendrosios socialinės paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Bendrųjų socialinių paslaugų, teikiamų Telšių rajone, kainų sąrašas

tai reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikus globojančios šeimos;
 • mažiau galimybių turintis jaunimas;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas pagal poreikį.

pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikus globojančios šeimos;
 • mažiau galimybių turintis jaunimas;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — kol problema bus išspręsta.

pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikus globojančios šeimos;
 • mažiau galimybių turintis jaunimas;
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — kol problema bus išspręsta.

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą į namus.

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.

Gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

Transporto organizavimo paslaugų teikimo ir mokėjimo Telšių rajone tvarkos aprašas

laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan.

Gavėjai:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

Sociokultūrinių paslaugų teikimo Telšių rajone tvarkos aprašas

pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena, skalbimo paslaugų organizavimas.

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo teikimo Telšių rajone tvarkos aprašas 

socialinės paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz.: maisto produktų nupirkimas, palydėjimas į įvairias įstaigas ir kt.

Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose ir asmens namuose. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinės priežiūros paslaugų, teikiamų Telšių rajone, kainų sąrašas

Socialinės globos kainos

Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į socialinę priežiūrą ir socialinę globą:

 • Socialinė priežiūra – teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose. Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.

 • Socialinė globa – teikiama institucijoje (socialinės globos įstaigoje) ar asmens namuose. Socialinės globos teikimo trukmė priklauso nuo asmens paslaugų poreikio ir nuo įstaigos tipo.

Socialinės priežiūros paslaugos:

asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį.

Gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Teikimo vieta — asmens namuose.

Teikimo trukmė/dažnumas — iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis (komplektas):

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą;
 • pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.);
 • lydėjimas į įvairias įstaigas;
 • kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai.

Ypatumai: pagalbos į namus paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3.

Pagalbos į namus paslaugų organizavimo, teikimo ir mokėjimo Telšių rajone tvarkos aprašas

Socialinės priežiūros paslaugų Telšių rajone, kainų sąrašas

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: Džiugo g. 6, Telšiai, tel. 8 444 60441, 8 444 60487, 8 609 53039, 8684 09541. El. p. socpaslaugos.virga@telsiuspc.lt, socpaslaugos.donata@telsiuspc.lt

paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.)

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • organizuojant maitinimą vaikų dienos centruose;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailė, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • kitos paslaugos.

Ypatumai: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3.

namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą).

Gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ar sulaukę pilnametystės asmenys, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa (iki 21 m.);
 • kiti asmenys ir jų šeimos.

Teikimo trukmė/dažnumas — neterminuotai.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • kitos paslaugos.

Ypatumai: Savarankiško gyvenimo namuose asmenys (šeimos) patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo Telšių rajone tvarkos aprašas

nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • nakvynės suteikimas;
 • minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušas) organizavimas;
 • minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlė) organizavimas;
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą) organizavimas.

Ypatumai: policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Laikino apnakvindinimo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas

Socialinės priežiūros paslaugų Telšių rajone, kainų sąrašas

pagalbos suteikimas ir organizavimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje.

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys vaikai;
 • vaikai su negalia;
 • likę be tėvų globos vaikai;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • kiti asmenys.

Teikimo trukmė/dažnumas — pagal poreikį.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • kitos paslaugos.

laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys.

Teikimo trukmė/dažnumas — iki 12 mėn. ar ilgiau.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • apgyvendinimas;
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas;
 • apsaugos organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui individualiai.

Ypatumai: Apgyvendinimo nakvynės namuose laikotarpiu teikiamos paslaugos konkrečiam asmeniui gali būti skirtingos, atsižvelgiant į jo poreikius, bet jų turi būti ne mažiau kaip 3.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas

Socialinės priežiūros paslaugų Telšių rajone, kainų sąrašas

atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Gavėjai:

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys.

Teikimo trukmė/dažnumas — kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
 • tarpininkavimas;
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
 • kitos paslaugos.

Ypatumai: Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą, globotojo (rūpintojo) globojamas (rūpinamas), budinčio globotojo prižiūrimas vaikas negali būti apgyvendinamas institucijoje.

Globos centro veiklos nuostatai

Socialinės globos paslaugos:

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai:

 • Vaikai su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo trukmė/dažnumas:

 • Nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje;
 • nuo 2 iki 10 val. per parą, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.);
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • psichologinė-psichoterapinė pagalba;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas);
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, ir pan.);
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Ypatumai: Šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, suteikiama laikino atokvėpio paslauga.

Paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo dienos socialinės globos institucijoje teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos kainos

visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę.

Gavėjai — vaikai, laikinai likę be tėvų globos.