Globos centras

Telšių rajono Socialinių paslaugų centro globos centras – vienas iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių globos centrų, kuris padeda Telšių rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, psichologines konsultacijas sprendimą globoti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms,  šiame prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos kelyje.

Nuo 2018 m. liepos 2 d. Telšių socialinių paslaugų centre įkurtas struktūrinis padalinys — Globos centras. Pagrindinis Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centre pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir juos globojančiai šeimai.

Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo, budinčio globotojo šeimoje.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus:

Globos centro veiklos koordinatorė:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Globos koordinatorės:

Ligita Tomkevičienė, tel. +37064532560

Aurelija Lukavičienė, tel. +37064532612

Viktorija Šulinskienė, tel. +37060133852

Vaida Koverienė, tel. +37067477626

Psichologė – Ramunė Kniukštaitė, tel. +37060263051

Įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys:

Jurgita Venclovienė, tel. +37064532625

Vaida Koverienė, tel. +37067477626

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 1. Organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa);
 4. Vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą;
 5. Nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;
 6. Parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 7. Vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 8. Dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu;
 9. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 10. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 11. Teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;
 12. Organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 13. Kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 14. Vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 15. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 16. Pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 17. Organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 18. Organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 19. Viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 20. Viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
 21. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

GIMK Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams

 

PAGRINDINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

 

Mokymai sudaryti iš 7 užsiėmimų:

 1.  Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
 2.  Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3.  Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4.  Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5.  Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6.  Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7.  Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:

 1.  asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
 2.  asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką,
 3.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas,
 4.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems įvaikinti vaiką, ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiems asmenims nereikia dalyvauti Specializuotuose mokymuose.

SPECIALIZUOTI MOKYMAI – mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

 1. Darbas komandoje.
 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.
 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.
 4. Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.
 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.
 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

 Mokymų dalyviai

 1.  asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus;
 2.  asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigę pagrindinius mokymus

Pažymėjimai išduodami asmenims, ketinantiems teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus.

MOKYMAI PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ RENGIMO VAIKO GLOBAI PROGRAMĄ – mokymai skirti asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) artimais giminystės ryšiais susijusius vaikus.

Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:

 1.  Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.
 2.  Vaiko raidos poreikiai.
 3.  Prieraišumas.
 4.  Netektys.
 5.  Ryšių su biologine šeima palaikymas.
 6.  Auklėjimas.

Mokymų dalyviai

 • Asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku.
 • Artimieji giminaičiai – artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). (Civilinio kodekso 3.135 straipsnis)

TĘSTINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Tęstinių mokymų dalys:

 1. Savivertės suvokimas ir vertinimas.
 2. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
 3. Pozityvaus elgesio skatinimas.
 4. Atsakomybės už save skatinimas.
 5. Reagavimas į sunkumus.
 6. Lytinio ugdymo klausimai.
 7. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
 8. Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
 9. Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

 Mokymų dalyviai:

 • budintys globotojai;
 • globėjai (rūpintojai), įtėviai;
 • asmenys, dirbantys su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Šios programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Vykdyti/planuojami mokymai pagal GIMK programą 2021 m:

Mokymai pagal Pagrindinę programą

kovo – gegužės mėn.

rugsėjo – spalio mėn.

Specializuoti mokymai budintiems globotojams:

sausio – vasario mėn.

Specializuoti mokymai artimiems giminaičiams:

liepos – rugpjūčio mėn.

Tęstiniai mokymai:

gegužės – birželio mėn.

lapkričio – gruodžio mėn.

SAVIPAGALBOS GRUPIŲ SUSITIKIMAI

Savipagalbos grupės Numatomos susitikimų datos Susitikimų dažnumas
Globėjai (rūpintojai), globojantys 3-

4 vaikus

Trečią mėnesio trečiadienį 1 kartą per mėnesį
Budintys globotojai ir globėjai

(rūpintojai), atliekantys budinčio

globotojo funkcijas

Trečią mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai), globojantys

vaikus su negalia

Trečią mėnesio pirmadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai) (artimi

giminaičiai )

Ketvirtą mėnesio antradienį 1 kartą per mėnesį
Kiti globėjai Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių  priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia  negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba)  likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 1. Asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, vaiko broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 2. Ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.
Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. 

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

 Budinčio globotojo veikla – tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui skiriamas globos koordinatorius, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą:

 • Reikia kreiptis į Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyrių.
 • Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą.
 • Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Globos centro specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.

Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas;

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus.

Atlygis budinčiam globotojui:

 • 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio atlygis nuolat nepertraukiamai ir nepriklausomai nuo to ar šeimoje yra globojamų vaikų ir tuo metu, kai Globotojui suteikiamas laikinas atokvėpis;
 • 0,5 MMA dydžio atlygis (už kiekvieną vaiką) per mėnesį, nuo pirmos Vaiko apgyvendinimo dienos, kai budinčiam globotojui Centras yra perdavęs prižiūrėti vieną vaiką;
 • vaiko laikinosios priežiūros išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • vienkartinė 300 eurų dydžio įsikūrimo išmoka už kiekvieną įkuriamą vaiko apgyvendinimo vietą. Vienkartinė įsikūrimo išmoka, skirta vaikų gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti, siekiant tinkamai organizuoti priežiūros paslaugą.

Atlygis, numatytas Sutartyje yra mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais atvejais, kai Sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

Išmokos:

 • vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos  tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisę gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

Išmoka vaikui mokama į vaiko sąskaitą, kurią atidaro Globos centro globos koordinatorius ir perduodama budinčiam globotojui pasirašius pinigų priėmimo kvitą.

GLOBĖJAS, (BUDINTIS GLOBOTOJAS)

Globėjas (budintis globotojas) – fizinis asmuo, globojantis (rūpinantis) tėvų globos netekusį vaiką savo gyvenamojoje aplinkoje, kuris atitinka visus budinčiam globotojui keliamus reikalavimus ir gali įgyvendinti budinčio globotojo funkcijas be tėvų globos likusiam vaikui, nesusietam su juo giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje aplinkoje ir yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Telšių socialinių paslaugų centru.

Atlygis mokamas globėjui (budinčiam globotojui):

0,5 MMA dydžio atlygis (už kiekvieną vaiką) per mėnesį, nuo pirmos Vaiko apgyvendinimo dienos, kai globėjui (budinčiam globotojui) Centras yra perdavęs prižiūrėti vieną vaiką;

vaiko laikinosios priežiūros išmoką, mokamą Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;

Išmokos:

 • vaiko globos (rūpybos) išmoka, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • išmoka vaikui, mokama Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
 • vaikui skirta slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos  tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisę gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose.

GLOBĖJAS GIMINAITIS

Globėjas giminaitis – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

Globėjui giminaičiui, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį už vieno vaiko globą (rūpybą) mokama 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

GLOBĖJAS, NESUSIJĘS GIMINYSTĖS RYŠIAIS

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas ir yra įstatyminis vaiko atstovas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, su globos centru gali pasirašyti Vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, turinčiam savo šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka ir 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

Kada Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką?

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 • nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

 • socialinės konsultacijos;
 • psichologinės konsultacijos;
 • tarpininkavimas ir informavimas;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
 • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariai. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas gali įvaikinti?

Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius.

Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam (vienišam) asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Išimtis gali būti taikoma teismo, kai konkretaus vaiko nesiekia įvaikinti sutuoktiniai arba kai siekiantieji įvaikinti sutuoktiniai negali įvaikinti dėl to, kad įvaikinimas prieštarautų vaiko interesams.

Amžius – pilnamečiai darbingo amžiaus asmenys (pilnamečiai ir įgiję visišką veiksnumą, suprantantys savo veiksmų pasekmes ir galintys prisiimti atsakomybę už savo veiksmus). Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresniems asmenims.

Išimtį teismas daro, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir vertindamas konkrečias bylos aplinkybes, pavyzdžiui:

 • kai įvaikina sutuoktiniai, iš kurių vienas atitinka įstatymo reikalaujamą amžių, o kitas jį viršija, tačiau pastarasis yra pakankamai geros fizinės ir psichinės būklės, kad pajėgtų išauginti įvaikį;
 • kai vyresni įvaikintojai pageidauja įvaikinti vyresnį vaiką (pavyzdžiui, aštuonerių ir daugiau metų);
 • kai vyresni įvaikintojai pageidauja įvaikinti ilgą laiką jų šeimoje augusį vaiką;
 • kai įvaikintoją su vaiku sieja giminystės ryšiai;
 • kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas.

Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamojo turi būti ne mažesnis nei 18 metų. Įvaikinant sutuoktinio vaiką, amžiaus skirtumas gali būti sumažintas iki 15 metų.

Neleidžiama įvaikinti biologinių vaikų, brolių ir seserų. Taip pat neleidžiama įvaikinti asmenims, kurie buvo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, kuriems yra ar buvo apribota tėvų valdžia, buvusiems vaiko globėjams (rūpintojams), jei globa (rūpyba) panaikinta dėl jų kaltės.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku. Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais.

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti globos namuose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.

Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.

Svarbu žinoti, kad laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų.

Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi taisykles. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. Socialinės globos įstaigos globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

GLOBOS CENTRO VYKDYTI/VYKDOMI PROJEKTAI


Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  globos koordinatorę Jurgitą Venclovienę tel. nr.  +37064532625 , el. p. globoscentras@telsiuspc.lt


                         Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų  sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Iki  2019 m. spalio 31 d.


Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Iki 2022 gruodžio 31 d.


“ERASMUS+” KA1 projektas “Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi”. Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360. Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras, konsorciumo nariai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“. Nuo 2019-06-01 iki 2020-05-31.

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas

Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjai įgyvendina programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras.

2019 m. pradžioje minėtos įstaigos ir organizacijos sukūrė konsorciumą. Gavus mobilumo projekto finansavimą, 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių konsorciumo narius ir Telšių rajono savivaldybės administraciją, spalio 15 – 18 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos  organizavo Ibbenbiureno Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis).

Mokymų metu vyko paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Mokymų metu suaugusiųjų švietėjai lankėsi Ibbenbiureno miesto bibliotekoje, muzikos mokykloje, ekumeniniame šeimų ugdymo centre, įstaigoje „Mokymai ugdo Ibbenbiureno miestą“, padedančioje jaunimui ir neįgaliesiems integruotis į darbo rinką,  jaunimo kultūros centre. Šiose įstaigose mokymų dalyviai susipažino su edukacinėmis erdvėmis bei mokymo programomis suaugusiesiems, su asociacijų (Jaunimo meno mokyklos), privačių asmenų (Teatro) iniciatyvomis teikiant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse. Tokiu būdu suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos pamatė įvairių neformaliojo švietimo institucijų aplinką, neformaliai įvertino tų institucijų andragogų gebėjimus užtikrinti suaugusiųjų mokymosi proceso lankstumą, turinio aktualumą. Dalyvaudami mokymuose -mobilumo programoje Vokietijoje konsorciumo nariai pasisėmė europinės patirties, patobulino savo andragogines kompetencijas.

Mobilumo projekto dalyvius pasveikino Ibbenbiureno meras dr. Marc Schrameyer. Meras ir mokymus suaugusiųjų švietėjams iš Žemaitijos Ibbenbiurene organizavusi Liaudies švietimo aukštosios mokyklos vadovė p. Cornelia Baumann pasidžiaugė puikia galimybe gyventi, drauge kurti ir dirbti Europoje taikos metais. Lietuvos atstovai džiaugėsi galėdami susipažinti su darniai ir kolegialiai dirbančia vietos bendruomenės komanda švietimo ir kultūros srityse. Ši pažintis Telšių atstovams ypač džiugi, nes Šteinfurto apskritis su Telšių rajono savivaldybe palaiko ilgalaikius partnerystės ryšius. Tai suteikia dideles galimybes įgyti vis daugiau geros patirties ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei skatinti pagarba, partnerystės dvasia ir bendra atsakomybe grindžiamą komunikaciją.

Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“. (Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360,) finansuojamas programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšomis.

SUSITIKIMAS SU KOLEGOMIS
Spalio 8 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko susitikimas su Akmenės ir Kuršėnų Globos centrų komandomis. Su kolegomis aptarėme vaikų suporavimo procedūras, budinčių globotojų veiklos aktualijas, analizavome kritinius globų pavyzdžius ir galimų sprendimų priėmimus.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
MOKYMAI „PAAUGLIŲ PATIRIAMI PSICHOLOGINIAI SUNKUMAI“
           TSPC Globos centras, įgyvendindamas Telšių rajono savivaldybės finansuojamą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektą, rusėjo 9-10 dienomis sukvietė būrį globėjų ir budinčių globotojų į mokymus. Mokymus vedė VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centro psichologės-psichoterapeutės Vitalija Mikutaitienė ir Gintarė Jurkevičienė. Kalbėta, diskutuota apie globotinių patiriamus sunkumus įvairiais amžiaus tarpsniais, ieškota tinkamiausių suaugusiųjų reagavimo būdų vaikams ir paaugliams elgiantis netinkamai. Mokymų dalyviai noriai dalijosi savo asmenine patirtimi, konsultavosi su lektorėmis rūpimais klausimais, bendravo tarpusavyje.
______________________________________________________________________________________________________________
MOKYMAI GLOBĖJAMS IR BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS
___________________________________________________________________________________________________________
Pokalbiai Masčio ežero pakrantėje
Liepos 1 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro koordinatorės Telšių Masčio ežero pakrantėje kalbino vietinius gyventojus ir miesto svečius. Diskutavome apie globos pertvarką Lietuvoje, Globos centrų darbo veiklą, apie artėjančią Globėjų dieną. Nustebino, kiek daug jau žmonės žino apie globą šeimoje, apie pagalbą globėjams ir jų globojamiems vaikams.
______________________________________________________________________________________________________________
Susitikimai su bendruomenėmis
Birželio 28 d. – liepos 1 d. Globos centro koordinatorės susitiko su Mitkaičių, Upynos, Žarėnų bendruomenėmis. Susitikimuose buvo aptarta globos situacija Lietuvoje, pristatytas Globos centro darbas.
____________________________________________________________________________________________________________
Globėjų dienos minėjimas
Birželio 30 d. Telšių rajono bendruomenė rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Prelatas Juozas Šiurys aukojo Šv. Mišias už globėjus ir jų šeimas. Po maldos Seimo nario Valentino Bukausko padėkomis ir dovanėlėmis bei tvirtomis žemaitiškomis Telšių rajono savivaldybės administracijos padėkomis buvo pagerbti ir apdovanoti Telšių rajono globėjai savo šeimose globojantys tris ir daugiau vaikų. Sveikinimo žodį globėjams ir visiems susirinkusiems tarė Seimo nario patarėja Audrutė Jurkonienė, Telšių rajono savivaldybės mero Kęstučio Gusarovo patarėja Danutė Mažeikienė, savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, VVTAĮT Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė, patarėja Telšių savivaldybėje Alma Tomkevičienė, Telšių Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Reda Raginskienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė. Savo muzikiniais kūriniais dalijosi Ernesta, Deimantė ir Jokūbas. Šventę vainikavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro himnas ir tradiciškai Globėjų dienai paminėti pasodintas rožių krūmas.
___________________________________________________________________________________________________________
Mus rodo
Džiaugiamės, nes mus rodo Telšių miesto ir rajono vaizdo tinklaraštis MEŠKA TV!
https://fb.watch/601yk_LZW5/
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Sveika, vasara 2021!
Kartu su vasaros pradžia Telšių rajono socialinių paslaugų centro Globos centro komanda sukvietė šeimose globojamus vaikus ir jų globėjus į jau tradicinę šventę „Sveika, vasara 2021!“, skirtą paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Gausiai susirinkusius šventės dalyvius pasveikino ir dovanų nepagailėjo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių rajono Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus bei Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai. Gražų žodį vaikams ir globėjams tarė ir TSPC direktorė Rasa Gustienė.

Vaikai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse ir žaidimuose, susipažino su Lietuvos policijos transporto priemonėmis, išmoko šokti flashmobą, nupiešė bendrą piešinį, vaišinosi cukraus vata, spragėsiais, svečių ir rėmėjų dovanotais skanėstais. Mažieji šventės dalyviai smagiai laiką leido šokinėdami batute. Visi šventės dalyviai vaišinosi ant laužo virtu plovu.

Labai dėkojame rėmėjams, kurie padėjo suorganizuoti šventę: AB „Žemaitijos pienui“ už sūrelius ir geriamą vandenį, Elijui Budriui (Batutų nuoma Telšiuose) už cukraus vatos aparatą ir batutą, Valdonei Jurevičiūtei Kalašinskienei už spragėsių aparatą, Jolitai Stanevičienei už bendro šokio choreografiją, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui už edukacinę programą ir dovanėles, UAB „Medūnei“ už finansinę paramą.

Nuoširdų ačiū sakome savo ambasadoriui – Atviram Telšių jaunimo centrui už galimybę pasinaudoti Patirtinio mokymosi centro Džiuginėnuose erdve, už darbuotojų ir savanorių pagalbą šventės metu.

Šventės akimirkas fiksavo ir greitu metu galėsite jas pamatyti MEŠKA TV ir skaityti rajono spaudoje.

___________________________________________________________________________________________________________
Paskaita apie interneto pavojus
2021 metų gegužės 20 dieną Globos centro psichologė ir globos koordinatorės pakvietė paauglius į paskaitą „Interneto pavojai“. Paskaita vyko nuotoliniu būdu. Ją vedė Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė. Ji skatino dalyvius diskutuoti, dalintis savo patirtimi, rodė trumpus filmukus, analizavo įvairias su patyčiomis internete ir ne tik situacijas. Taip pat paaugliai supažindinti su adaptuota programėle „SOS: elektroninės patyčios“.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Mitai apie įsivaikinimą
Globos koordinatorė Jurgita Venclovienė kalba apie įsivaikinimą gaubiančius mitus.  Skaitykite paspaudę nuorodą.

http://bit.ly/SVK_Ivaikinimo_mitai 

________________________________________________________________________________________________________

PASKAITA PAAUGLIAMS

Gegužės 20 dieną 15 val. globos koordinatorės ir psichologė kviečia globėjų (rūpintojų) šeimose augančius paauglius praplėsti savo žinias apie internete slypinčius pavojus. Paskaitą ves Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė.

__________________________________________________________________________________________________________
Įvertinimas už nuopelnus
NORIME PASIDŽIAUGTI, kad Telšių rajono savivaldybės administracijai pateikus rekomendaciją dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ir rūpybai ir, artėjant Motinos dienai, 2021 m. balandžio 30 d. Ordino medalis „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ įteiktas mūsų rajono mamai-globėjai ŽIBAI GVERGŽDIENEI.
_____________________________________________________________________________________________________________
Paskaita globėjams
Balandžio 22 dieną globėjai dalyvavo nuotolinėje paskaitoje apie elektronines cigaretes. Paskaitą vedė Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Genovaitė Jonušienė. Globėjai sužinojo apie elektroninių cigarečių sudėtį, daromą žalą, vaikų, paauglių lengvą įsitraukimą į elektroninių cigarečių vartojimą, gavo patarimų, kaip elgtis globėjams norint užkirsti kelią elektroninių cigarečių (taip pat kitų žalingų medžiagų) vartojimui. Ačiū Telšių rajono visuomenės sveikatos biurui už bendradarbiavimą.
______________________________________________________________________________________________________________
Konferencija
Šiandien Globos centro darbuotojos dalyvavo nuotolinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„SUBURTA ŠEIMA: PAMOKOS IŠMOKTOS PER DRĄSĄ IR MEILĘ“
________________________________________________________________________________________
Padėka
Norime pasidžiaugti ir padėkoti visiems Globos centro bendruomenės nariams, kurie padėjo papuošti Globos centro velykinį medį vaikučių pagamintais margučiais. Iš viso ant medžio kabo 61 margutis!
Dėkojame Linos, Gitanos, Sigitos, Ingos, Vilmos, Rūtos, Nijolės, Jurgitos ir Aurelijos šeimoms!
_______________________________________________________________________________________
GIMK mokymai
Kovo 30 dieną prasidėjo mokymai pagal Pagrindinę GIMK mokymų programą. Džiaugiamės, kad juose dalyvauja 4 būsimų globėjų šeimos. Linkime joms sėkmės.
_____________________________________________________________________________________________
Paskaita apie sveikatai palankaus maisto gaminimą
Kovo 24 dienos vakarą globėjai dalyvavo Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje nuotolinėje paskaitoje „Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai“, kurią vedė maisto technologė, sveikatos specialistė, VšĮ „Sveikatai palankus“ įkūrėja Raminta Bogušienė.
Gauta daug naudingos informacijos apie produktų pasirinkimą apsiperkant, sveikesnę maisto gamybą, apie maisto įvairovės kasdienėje mūsų mityboje svarbą ir t.t.

_________________________________________________________________________________________________

Globėjų diskusija su psichologe

2021 metų kovo 17 dieną Globos centro psichologė Ramunė pakvietė paauglius auginančius globėjus (rūpintojus) į diskusiją apie šį nelengvą amžiaus tarpsnį.

Diskusija vyko nuotoliniu būdu. Diskusiją vedė ir į globėjų klausimus atsakė Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Sabeckienė. Globėjai (rūpintojai) taip pat supažindinti su taisyklėmis auklėjant paauglius.

________________________________________________________________________________________________

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖ

Paauglystė – amžiaus tarpsnis tarp vaikystės ir suaugusiojo amžiaus. Ji trunka nuo lytinio brendimo pradžios iki pasiekiama savarankiško suaugusio žmogaus socialinė padėtis. Tai be galo įdomus, emocingas, kupinas naujų patirčių laikotarpis, kuriame jaunas žmogus pradeda kelionę į save. Ta kelionė ne visada būna lengva, o kai kam tai – netgi sunkiausias periodas gyvenime.

Diskusijai apie šį laikotarpį kviečiami globėjai (rūpintojai), auginantys paauglius. Diskusija vyks šių metų kovo 17 d. 14 val. Dalyvaus Telšių švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė VITALIJA SABECKIENĖ.

Diskusija vyks nuotoliniu būdu naudojantis ZOOM platforma.

Susidomėję skambinkite  tel. +37060263051

arba rašykite gcpsichologe2@telsiuspc.lt

Globos centro psichologei Ramunei Kniukštaitei

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Specializuoti GIMK mokymai

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 6 d. iki vasario 10 d. vyko mokymai pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos GIMK dalį. Mokymai vyko nuotoliniu būdu. Dalyvavo 4 šeimos, ketinančios vykdyti budinčio globotojo veiklą.

______________________________________________________________________________________________________

SAVIPAGALBOS GRUPIŲ SUSITIKIMAI

Kas mėnesį budintys globotojai ir globėjai (rūpintojai) kviečiami jungtis į savitarpio pagalbos grupių susitikimus. Susitikimai vyksta žemiau nurodytu grafiku.

Dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino nuo 2020 metų gruodžio mėnesio susitikimai vyksta nuotoliniu būdu.

Savipagalbos grupės Numatomos susitikimų datos Susitikimų dažnumas
Globėjai (rūpintojai), globojantys 3-4 vaikus Trečią mėnesio trečiadienį 1 kartą per mėnesį
Budintys globotojai ir globėjai (rūpintojai), atliekantys budinčio globotojo funkcijas Trečią mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai), globojantys vaikus su negalia Trečią mėnesio pirmadienį 1 kartą per mėnesį
Globėjai (rūpintojai) (artimi giminaičiai ) Ketvirtą mėnesio antradienį 1 kartą per mėnesį
Kiti globėjai Ketvirtą mėnesio ketvirtadienį 1 kartą per mėnesį

________________________________________________________________________________________________________

ĮVAIKINIMO IR GLOBOS SKAMBUČIŲ LINIJA

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais,
besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.
Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities
specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir
internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei
konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

_____________________________________________________________________________________________________________

IŠMOKOS VAIKAMS, JŲ TĖVAMS, ĮTĖVIAMS AR GLOBĖJAMS
Nuo 2021 metų sausio 1 dienos pasikeitusios išmokos. Kviečiame susipažinti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
GIMK MOKYMAI
Sausio 6 dieną pradėjome mokymus pagal Specializuotą asmenų, ketinančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK. Įvyko pirmas susitikimas nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 4 asmenys, ketinantys teikti budinčio globotojo paslaugas. Džiaugiamės, kad susitikimas pavyko sklandžiai.


___________________________________________________________________________________________________________________________________
REKOMENDACIJOS

Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas 2020 m. tyrimas parodė, kad net 50 proc. vaikų motyvacija mokytis sumažėjo, kai buvo pereita į nuotolinį mokymąsi (20 proc. vaikų ji padidėjo, nes toks mokymasis jiems tiko ir patiko, 30 proc. vaikų motyvacija liko tokia pati). Globos centro psichologė Ramunė Kniukštaitė parengė medžiagą, kaip skatinti vaikų mokymosi motyvaciją. Spauskite nuorodą.

VAIKAI-KARANTINAS-MOTYVACIJA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
SVEIKINIMAS
Sveiki, globėjai ir vaikučiai,

Norime pasveikinti Jus su artėjančiomis metų šventėmis ir palinkėti jaukios ramybės, kantrybės, džiaugsmo ir meilės Jūsų namuose!

Nuoširdžiai visus apkabinam ir kartu su Kalėdų Seneliu siunčiame Jums video sveikinimą.

Nusikopijuokite šią nuorodą https://www.myairbridge.com/email/zrJ5I7tP2R2/ ir atsisiųskite sveikinimą į savo kompiuterį ar telefoną.

Globos centro komanda:)


____________________________________________________________________________________________________________________________

Globos centre nykštukai dirba visu pajėgumu. Jau ruošia ir pakuoja šventines staigmenas. Dėkojame Globos centro draugams už pagalbą ruošiant kalėdines dovanėles mūsų klientams.

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00 val. iki 2020 m. sausio 31 d. Lietuvoje tęsiamas karantinas

________________________________________________________________________________

Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 11 d. Globos centras dirba įprastiniu būdu. Konsultacijos Globos centre teikiamos laikantis visų karantino laikotarpio rekomendacijų: klientai įleidžiami tik dėvint apsauginę veido kaukę, matuojama jų temperatūra, ribojami klientų srautai, mažinamos savitarpio pagalbos grupių ir GIMK mokymų grupių narių skaičius.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spalio 16 d. Globos centro globos koordinatorės Aurelija, Ligita ir Vaida dalyvavo Klaipėdoje 8 ak. val. mokymuose „Globojamo (rūpinamo) vaiko nuomonės išklausymas, siekiant geriau parinkti vaiko poreikius atitinkantį globėją (rūpintoją)“. Mokymų metu koordinatorės aptarė emociškai saugios aplinkos vaikui sudarymo svarbą, kontakto su vaiku mezgimą, pasiruošimą pokalbiui su vaiku, jo struktūrą ir eigą. Praktinėje dalyje mokėsi taikyti penkių faktorių asmenybės modelį, parenkant geriausius vaiko interesus atitinkantį globėją (rūpintoją). Mokymus vedė psichologė Milda Cibulskytė.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spalio 6 d. Globos centre įvyko pirmasis asmenų norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) susitikimas. Susitikimo metu Pristatyti GIMK programos Pagrindinių mokymų tikslai, turinys, naudojami metodai. Aptartos penkios gebėjimų grupės, būtinos asmenims, ketinantiems globoti ar įvaikinti. Paaiškintas vaiko patekimo iš biologinės šeimos į globėjų ar įtėvių šeimas procesas. Pristatyti pagrindiniai įvaikinimo, globos panašumai ir skirtumai. Aptarti vaiko globos ar įvaikinimo procedūrose dalyvaujančių įstaigų vaidmenys. Pristatyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi globos ar įvaikinimo įgyvendinime.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rugsėjo 23 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko mokymai “Savipagalbos grupių organizavimas budintiems globotojams, globėjams ir įtėviams”. Į mokymus susirinko kolegos iš Plungės, Rietavo, Mažeikių, Akmenės. Dėkojame lektorėms Daivai Matulevičiūtei, Daliai Bloznelienei už ypatingą talentą dalinantis savo žiniomis bei patirtimi.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020 m. rugsėjo 21 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centre vyko diskusija apie budinčio globotojo darbe kylančius iššūkius. Džiaugiamės, jog į diskusiją atvyko vicemeras, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, vyriausiosios specialistės, VVTAĮT Telšių apskrities VTAS vedėja, asociacijos „Mes šeima“ pirmininkės pavaduotoja, budintys globotojai. Pokalbio metu budintys globotojai pasidalino savo veiklos džiaugsmais ir rūpesčiais, aptarė sutarties vykdymo sąlygas. Savivaldybės darbuotojai išklausė ir pažadėjo atsižvelgti į budinčių globotojų ir Globos centro darbuotojų siūlymus dėl veiklos optimizavimo galimybių.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rugsėjo 22 d. Telšių socialinių paslaugų centro globos centre lankėsi Palangos socialinių paslaugų centro komanda. Susitikimo metu aptarti rūpimi klausimai:

 • atvejo vadybos proceso organizavimas,
 • darbo su globėjais aspektai,
 • globos centro veiklos viešinimas.

Pasaulyje gyvena žmonės, kurie klauso ausimis ir girdi širdimi. Menininkas Leonas Strioga šiems ypatingiems žmonėms paskyrė ir padovanojo skulptūrą. Ji tapo įkvėpimu Globėjų dienos simboliui „Didelis širdies gerumas“. Tai simbolis visų globėjų, kurie išgirdo ir priėmė globoti vaikus, bei tų, kurie dar tik žengs šiuo keliu.

https://www.youtube.com/watch?v=bhsKTX2Jxj0


POKALBIAI APIE GLOBĄ ŠEIMOJE

Birželio 30 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda kalbino Masčio ežero pakrante vaikštinėjančius žmones apie globą šeimoje. Džiugu, kad pakalbinti žmonės  žinojo ir apie budinčio globotojo darbo specifiką. Domėjosi, ar Telšiuose pakanka budinčių globotojų. Uždavė klausimų ir globos centro darbuotojams apie sėkmingiausius globos atvejus Telšiuose, apie globos situaciją visoje Lietuvoje, apie Europos Sąjungos projektus.


Reaguodami į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją ir saugodami savo klientų, darbuotojų bei jų artimųjų sveikatą nuo pavojaus užsikrėsti koronavirusu, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras skubiai ėmėsi priemonių, užtikrinančių Jums saugų būdą gauti būtiniausias paslaugas.

Kaip pasikalbėti su vaikais apie virusą. Informacijos galima rasti čia:

http://www.svietimonaujienos.lt/kaip-su-vaikais-kalbetis-apie-korona-virusa/

Užimtumas su vaikais karantino laikotarpiu:

 https://mamoszurnalas.lt/ka-veikti-per-karantina/

https://www.seimosgidas.lt/50-ideju-ka-veikti-su-vaikais-per-karantina/

https://www.facebook.com/atsakingatevyste/posts/2094841077417713/

https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-355-17-smagiu-zaidimu-su-vaikais-namuose-kuriems-tiks-tai-ka-turite-po-ranka

https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/1034273/ka-veikti-kartu-su-vaikais-namuose .

 PAGALBOS LINIJOS

Tėvų linija – 8 800 90012 (karantino metu 11-13 ir 17-21 val.)

Pagalbos vaikams linija – 116 111 (kasdien nuo 11 iki 19 val.)

Jaunimo linija – 8 800 28888 (visą parą)

Koronaviruso karštoji linija – 1808 (visą parą)

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojų kontaktai

Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai Kabineto Nr. Darbo laikas
Jurgita Venclovienė Globos centro veiklos koordinatorė globoscentras@telsiuspc.lt

+370 645 32625

I – IV. 8.00 – 17.00
V. 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
  *PASTABA.Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Jurgita Venclovienė Įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo globoscentras@telsiuspc.lt

+370 645 32625

Ligita Tomkevičienė Globos koordinatorė globoscentras1@telsiuspc.lt

+370 645 32560

Aurelija Lukavičienė Globos koordinatorė globoscentras2@telsiuspc.lt

+370 645 32612

Viktorija Šulinskienė

Globos koordinatorė

seimos6@telsiuspc.lt

+370 601 33852

Vaida Koverienė Globos koordinatorė gimk@telsiuspc.lt

+370 674 77626

Vaida Koverienė Įvaikinimo tarnybos atestuotas asmuo gimk@telsiuspc.lt

+370 674 77626

Ramunė Kniukštaitė Psichologė gcpsichologe2@telsiuspc.lt

+370 602 63051

* Visų Globos centro specialistų paslaugos teikiamos atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius, kai jam reikalingas kitoks socialinių paslaugų teikimo laikas.

Facebook: Vaikai yra vaikai. Telšių rajonas

Daugiau apie Globos centrus: https://globoscentrai.lt/

Sveika, vasara 2021!

__________________________________________________________________________________________________________

Rugsėjo 1-oji. Mokslo ir žinių diena.

Rugsėjo 1-osios popietę Telšiuose į Masčio ežero pakrantę susirinko būrys įvairių organizacijų, įstaigų atstovų, kurie pristatė savo veiklas. Renginyje dalyvavo Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro komanda. Globos centras sveikino vaikus su mokslo metų pradžia, kvietė vaikus atlikti įvairiausias užduotis, o tuo metu jų tėveliams teikė informaciją apie vaikų globą šeimoje.


Liepos 1 dieną Telšiuose paminėta Globėjų diena.

Liepos 1 dieną Globėjų dienos minėjimą pradėjome Šv. Mišiomis.  Šv. Mišiose dalyvavo nemažas būrys globėjų su vaikučiais. Džiugu, kad juos palaiko ir šeimos nariai. Susirinkusiems gražių žodžių negailėjo LR Seimo narys V. Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras, Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja, VVTAĮT  Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, VVTAĮT Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Telšių rajone patarėja, Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja. Koncertą dovanojo modernios muzikos mokyklėlės Conmusica vaikučiai. Globėjų dienai atminti pasodinome rožių krūmą, tikimės, jog tai taps mūsų tradicija.


„SVEIKA, VASARA, 2020“ Džiuginėnuose

Birželio 11 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras pakvietė globėjų šeimas į tradicinį renginį „SVEIKA, VASARA“. Šiais metais renginys vyko Telšių atvirojo jaunimo centro patirtinio mokymosi centre Džiuginėnuose. Atvirojo jaunimo centro vadovė Saulena Pilitauskaitė ir šio centro savanoriai organizavo azartinį lipimą dėžėmis (vaikams nuo 14 m.), tinklinį, pristatė aukščio užduotis, vaišino ant laužo virtu plovu. Paaugliai susidomėjo atvirojo jaunimo centro veikla, dalis jų jau suplanavo vasaros poilsį šio centro organizuojamose stovyklose.

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojos Ligita Tomkevičienė, Vaida Koverienė, Aurelija Lukavičienė, Inga Motuzaitė organizavo užimtumo pramogas mažiesiems. Vaikai išbandė savo jėgas sportinėse estafetėse, mėtė į taikinį, savo vikrumą išmėgino žaisdami aktyvųjį žaidimą „Parašiutas“, stalo futbolą, pūtė muilo burbulus. Atvirojo jaunimo centro savanoriai paruošė tešlą ir mokė vaikus kepti skautų duonelę ant laužo. Visus į bendrą „Flashmobą“ pakvietė globos koordinatorė Vaida. Visas rungtis vainikavo rėmėjų AB „Žemaitijos pienas“ įsteigti prizai ir dovanėlės. Patys mažiausieji – saugiai įsitaisę suaugusiųjų glėbiuose smalsiai tyrinėjo aplinką. Globėjai šnekučiavosi, dalinosi savo išgyvenimais, patirtimis. Smagu, jog į renginį noriai atvyksta ir globėjų šeimų artimieji – tuo globos centro komanda labai džiaugiasi.

Smagu buvo susitikti ir visiems kartu praleisti vasaros popietę.

Kaip mus rasti