TĘSIAMI TELŠIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PROJEKTAI                               

Telšių socialinių paslaugų centras 2020 m. sausio 23 d. pasirašė  keturias Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis dėl vaikų dienos centrų veiklų projektų finansavimo. Projektai finansuojami pagal programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės ,,Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę ,,Skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“. Projektai yra vykdomi Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre, Žarėnų dienos centre, Upynos dienos centre ir Mitkaičių dienos centre. Projektų veiklų pradžia pagal gautą finansavimą yra 2020 m. sausio 24 d., o pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Bendra keturiems dienos centrams Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių    suma – 60000,00 eurų. Pagal LR SADM Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020-2021 metais nuostatus Telšių socialinių paslaugų centras prie gautos iš SADM sumos turėjo prisidėti ne mažiau kaip 10 procentų savo lėšų ar lėšų gautų iš kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos centrų projektų veiklose dalyvauja 119 vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Žarėnų ir Mitkaičių dienos centre projekto veiklas vykdo ir su vaikais dirba po vieną socialinio darbo organizatorių, o Upynos dienos centre – vienas socialinio darbo organizatorius ir  vienas socialinis darbuotojas, dirbantis 0,5 etato. Telšių dienos centre dirba dvi socialinės darbuotojos. Visi etatai yra išlaikomi iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto. Vadovaujantis  2020 m. vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso nuostatais biudžetinėms įstaigoms  nebuvo galima prašyti lėšų papildomiems socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, psichologų ar kitų darbuotojų darbo užmokesčiui.

Projekto lėšomis yra finansuojamas  nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas,  laisvalaikio užimtumo vaikams ir jų šeimoms organizavimas, socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo paslaugos, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei higienos įpročių formavimo paslaugos.

Dienos centrų veiklų tikslai – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje ir visuomenėje. Dienos centruose siekiama ugdyti ir lavinti socialinių įgūdžių stokojančių vaikų ir jų tėvų socialinius įgūdžius, organizacinius gebėjimus, teikti psichologinę pagalbą, puoselėti patriotinius jausmus ir kitas moralines vertybes. Dienos centre organizuojamas užimtumas, turiningai leidžiamas laisvalaikis, bendradarbiaujama su vaikų šeimos nariais, teikiama psichologinė pagalba, informavimo, konsultavimo paslaugos, pagalba ruošiant pamokas. Į Dienos centrus vaikai atvyksta po pamokų mokykloje. Ten ruošia pamokas, yra teikiamas maitinimas. Vasaros atostogų metu vaikams yra organizuojamos ekskursijos, žygiai, išvykos, dienos stovyklos.

Telšių, Upynos, Mitkaičių ir Žarėnų vaikų dienos  centrai bendradarbiauja  su Upynos, Žarėnų, Nevarėnų seniūnijomis, su toje vietovėje esančiomis  mokyklomis,  kaimo bendruomenėmis, parapijomis, kultūros centrais,  su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Visi dienos centrai dirba 5 dienas per savaitę ir 8 valandas per dieną. Vaikų patogumui dienos centrai veikia iki 18 valandos

Kartu centrai siekia padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku. Vaikams lankant dienos centrus gerėja  psichinė ir fizinė sveikata, gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės suvokimas, užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui, pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai pastebi, kad vaikai tampa atviresni,  stiprėja vaikų ir tėvų santykiai.

Projektų vykdymas padeda spręsti įvairias socialines problemas, tobulinti socialinį darbą, ieškoti naujovių.

Europos socialinio fondo Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  globos koordinatorę Jurgitą Venclovienę tel. nr.  +37064532625 , el. p. globoscentras@telsiuspc.lt

Siekiant suteikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams Kompleksiškai teikiamas paslaugas Telšių rajone vykdomas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Telšių rajono savivaldybėje“.

Šiuo projektu siekiama teikti Telšių rajono šeimoms ir jose augantiems vaikams kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios įgalintų šeimas kuo sklandžiau įveikti krizes ir iškilusius sunkumus, sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, bei padidintų bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

  • Pozityvios tėvystės mokymai jaunoms šeimoms ar poroms, planuojančioms kurti šeimas, besilaukiančioms ir kūdikius auginančioms šeimoms, tėvams, auginantiems vaikus. Organizuojami mokymai, seminarai, individualūs ir grupiniai užsiėmimai, refleksijos pagal poreikį siekiant padėti šeimoms kurti ir išlaikyti darnų santykį, padėti rasti atsakymus į probleminius/kūno pokyčių (esant nėštumo, žindymo laikotarpiui) klausimus, ugdyti pozityvų mąstymą, skatinti pozityvių auklėjimo metodų taikymą šeimose.
  • Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos organizuojamos siekiant stiprinti ir ugdyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime, skatinant kartu spręsti šeimos problemas tariantis ir bendraujant, skatinant ir mokant stiprinti tarpusavio ryšius, kuo daugiau laiko skiriant bendravimui su vaikais ir kitais šeimos nariais, organizuojant šeimos įvairesnį laisvalaikį.   
  • Psichosocialinė pagalba organizuojama asmenims (šeimoms), patyrusiems krizę, išgyvenantiems netektis, atsidūrusiems įvairiose sudėtingose situacijose. Pagalba bus teikiama individualiai ir grupėse pagal poreikį, asmenų grupes, amžių.
  • Mediacijos paslaugos skiriamos alternatyvaus šeimos narių ginčo sprendimo būdui parinkti, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tarpusavio konfliktus. Paslauga bus teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui.
  • Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos siekiant sėkmingai derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą, ir, kurie dalyvauja projekto veiklose, arba dėl svarbių aplinkybių negali prižiūrėti savo vaiko.

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai

Projekto partneriai:

Telšių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Telšių socialinių paslaugų centras vykdo paslaugų šeimai teikimo koordinavimo veiklą „vieno langelio“ principu.

Telšių socialinių paslaugų centro padalinys Telšių bendruomenininiai šeimos namai

Kontaktai: Daiva Bikniuvienė, Rambyno g. 24, Telšiai, El. p. kompleksinespaslaugostls@gmail.com

Tel. nr. +37067511953, Facebook paskyra „Kompleksinės paslaugos“

Telšių moterų bendrija „Akvalina“

Kontaktai: Greta Jakučiūnaitė, Birutės g. 10B, Telšiai, El. p. greta.jakuciunaite@gmail.com

Tel. nr.  +37060983469, Facebook paskyra „Telšių moterų bendrija Akvalina“