Apie mus

Centro veiklos pobūdis — socialinė veikla.

Centro tikslas — didinti visų Telšių  rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.

 Centro uždaviniai:

 1. kaupti ir analizuoti informaciją apie Centro socialinių paslaugų gavėjus, analizuoti kitų bendruomeninių tarnybų poreikį ir pagal tai planuoti teikiamų socialinių paslaugų sudėtį;
 2. teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
 3. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;
 4. rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti;
 5. rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;
 6. plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į Centro finansines galimybes, materialinę bazę bei gyventojų poreikius;
 7. skleisti informaciją apie Centro teikiamas socialines paslaugas bei jų skyrimo ir teikimo tvarką.

 Centras įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, maitinimo organizavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;
 2. teikia socialinės priežiūros, pagalbos į namus, paslaugas namuose suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms;
 3. teikia socialinės globos (dienos socialinės globos asmens namuose ir institucijoje) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia;
 4. teikia socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms;
 5. teikia laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugas Nakvynės namuose, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims;
 6. teikia apgyvendinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose motinoms ar tėvams su vaikais, senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia krizių atvejais;
 7. teikia apgyvendinimo paslaugas Laikinuose šeimos namuose socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vienišiems tėvams, motinoms ar tėvams su vaikais, besilaukiančioms moterims;
 8. teikia intensyvios krizių įveikimo bei intensyvios psichosocialinės pagalbos paslaugas besilaukiančioms moterims, nepilnametėms motinoms su vaikais, socialinių įgūdžių stokojančioms motinoms;
 9. teikia pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams;
 10. teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusioms motinoms ar tėvams su vaikais, asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje, apgyvendintiems Savarankiško gyvenimo namuose;
 11. organizuoja atvejo vadybą šeimoms patiriančioms socialinę riziką;
 12. teikia socialines paslaugas (socialinių įgūdžių ir palaikymo, sociokultūrines ir kitas), organizuoja popamokinę veiklą dienos centrus lankantiems socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, socialinę riziką patiriantiems vaikams, socialiai remtinose šeimose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms;
 13. vykdo globos centro funkcijas;
 14. organizuoja trumpalaikę socialinę globą vaikams su negalia (išskyrus protinę negalią turinčius);
 15. rengia Centro biudžeto projektą, valdo biudžetinius asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;
 16. organizuoja viešojo pirkimo konkursus socialinėms paslaugoms ir prekėms pirkti;
 17. rengia finansines ir veiklos ataskaitas bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;
 18. renka, kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie socialinių paslaugų gavėjus, suteiktas socialines paslaugas;
 19. pagal poreikį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui apie teikiamas socialines paslaugas rajono gyventojams;
 20. dalyvauja rengiant ir svarstant socialines paslaugas reglamentuojančių valstybės, savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo;
 21. dalyvauja kitų institucijų darbo grupėse, projektuose, atstovauja socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų interesams;
 22. rengia, dalyvauja rengiant ir vykdant socialinių paslaugų infrastruktūrą tobulinančius projektus ir programas, finansuojamas iš įvairių fondų lėšų;
 23. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
 24. socialines paslaugas teikia Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. Kai asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ir pan.) arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir kitos savivaldybės asmenims (šeimoms), užsieniečiams ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais;
 25. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatytas, steigėjo paskirtas funkcijas.

Socialinių paslaugų gavėjai:

 • vaikai ir jų šeimos;
 • vaiko besilaukiantys asmenys;
 • vaikai ir jų atstovai;
 • vaikai su negalia ir (ar) jų šeimos;
 • suaugę asmenys su negalia ir (ar) jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir (ar) jų šeimos;
 • vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei siekiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenys;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos, kuriems reikalinga socialinė pagalba.

Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų ministerijų norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

Dėl prašymų ar skundų pateikimo galimybės

Informuojame, kad kilus klausimams ar, jei norite pateikti pranešimą ar nusiskundimą, tai galite padaryti atvykę pas mus, adresu Džiugo g. 6, Telšiai, IV aukštas, 402 kabinetas, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8,00 val. iki 17,00 val., penktadieniais nuo 8,00 val. iki 15,45 val. (pietų pertrauka nuo 12,00 val. iki 12,45 val.), paskambinę tel. nr. 8 444 51135 arba parašę laišką ir atsiuntę el. paštu c.sekretore@telsiuspc.lt

Telšių socialinių paslaugų centro tarnybiniai automobiliai

Automobilio modelis, markė Valstybinis registracijos numeris
VW POLO CFS 496
VW CRAFTER CHL 048
RENAULT MASTER EDD 517
ŠKODA ROOMSTER GUK 667
ŠKODA ROOMSTER HCO 917
ŠKODA ROOMSTER      HCO 916
ŠKODA YETI HZL 281
FORD FIESTA LGI 825
PEUGEOT PARTNER DFO 465
OPEL ASTRA DHA 018
DACIA DUSTER KOZ 886
DACIA DUSTER KOZ 892
DACIA LOGAN DGL 093
TOYOTA RAW4 HRB 926
OPEL ASTRA FTC 124
DACIA LOGAN DGL 508
SKODA KAMIQ MYY 571

Kaip mus rasti