GEROJI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PATIRTIS IR INOVACIJOS LATVIJOJE

 

Lietuvoje vykstantys socialiniai – ekonominiai pokyčiai vis labiau išryškina socialinių paslaugų svarbą žmonių gyvenime. Socialinės paslaugos padeda žmonėms spręsti iškylančias socialines problemas, pagerina jų gyvenimo kokybę, mažina socialinę atskirtį, todėl jų poreikis bei jų įvairovė Lietuvoje kasmet didėja.

Kiekvienoje visuomenėje socialinių paslaugų sistema yra svarbi socialinės politikos dalis, nes visose visuomenėse yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savarankiškai gyventi, spręsti jiems iškylančių socialinių problemų, todėl jaučiasi nesaugūs ir atstumti. Tokiems žmonėms reikalinga socialinių paslaugų sistema ir socialinių darbuotojų pagalba.

Kiekvienoje šalyje socialinių paslaugų samprata gali skirtis. Lietuvos socialinių paslaugų įstatyme socialinės paslaugos yra apibrėžiamos, kaip paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Telšių socialinių paslaugų centro socialines paslaugas administruojanti darbuotojų komanda centro direktorė Rasa Gustienė, direktorės pavaduotojos Daiva Navickienė, Rita Kiguolienė, vyr. socialinė darbuotoja Edita Šlečkuvienė, socialinio darbo organizatorės Virginija Nikienė, Aušra Gustienė, globos centro veiklų koordinatorė Jurgita Venclovienė 2022 m. lapkričio 23 d. dalyvavo susitikime – diskusijoje su Latvijos Respublikos Daugpilio miesto socialines paslaugas organizuojančiomis ir paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir dalinosi teikiamų socialinių paslaugų metodika bei gerąja patirtimi. O geroji patirtis socialinių paslaugų srityje, tai sėkminga, inovatyvi šias paslaugas administruojančių ir (ar) teikiančių institucijų ir įstaigų veikla.

Telšių socialinių paslaugų centro komanda apsilankė Daugpilio Socialinėje Tarnyboje ir Našlaičių teisme. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su Daugpilio mieste teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir taikomais metodais asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgijo arba prarado gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Telšių socialinių paslaugų centro socialines paslaugas administruojanti darbuotojų komanda aplankė Daugpilio socialinės tarnybos padalinius, kurie teikia socialines paslaugas seniems, neįgaliems asmenims, šeimoms, esančioms krizinėje situacijoje, vaikams, globėjams(rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, vizito metu diskutuota apie Daugpilyje socialines paslaugas teikiamų įstaigų taikomas inovacijas paslaugų organizavimo ir teikimo srityje, kurios padeda gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, mažina socialinę atskirtį, susitiko su Socialinės tarnybos kolektyvu. Didelį įspūdį padarė du dalykai: visos teikiamos socialinės paslaugos yra nemokamos ir Socialinėje tarnyboje, kurioje dirba apie 200 darbuotojų, yra 4 teisininkai.

Susitikimo metu buvo aptartos tolimesnis tarpinstitucinės partnerystės ir bendradarbiavimo galimybes bei bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Susitikimo metu darbuotojai patobulino gebėjimo reflektuoti ir bendradarbiauti kompetencijas, visi gavo pažymėjimus.

2023 m. pavasarį sutarėme susitikti Telšiuose.

D.Navickienė

Telšių socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja