Project Description

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Telšių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) tikslus, uždavinius, organizacinę struktūrą, socialinių paslaugų gavėjus, veiklos organizavimą, valdymą, finansinę veiklą, bendradarbiavimą reorganizavimą, likvidavimą ir pertvarkymą.

2. Centras yra biudžetinė įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka ir išlaikoma iš savivaldybės biudžeto.

3. Centro savininkas — Telšių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija — Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Atskiras funkcijas, priskirtas Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai, Savivaldybės taryba turi teisę pavesti Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke, antspaudą, nuostatus.

5. Centro nuostatus, jų pakeitimuspapildymus ir maksimalų etatų skaičių tvirtina įstaigos savininkas.

6. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų ministerijų norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais

7. Licencijuojamą arba kitų įstatymų nustatyta tvarka vykdomą veiklą Centras gali vykdyti tik gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

8. Centras gali turėti struktūrinius padalinius, kurių veiklos nuostatai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu.

9. Centro struktūrą tvirtina Centro direktorius įsakymu, neviršydamas patvirtinto maksimalaus etatų skaičiaus.

10. Centro adresas – Karaliaus Mindaugo g. 36, LT – 87103 Telšiai.

II. CENTRO VEIKLOS POBŪDIS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

11. Centro veiklos pobūdis — socialinė veikla.

12. Centro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

12.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (kodas 88.10);

12.2. kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90);

12.3. vaikų dienos priežiūros veikla (kodas 88.91);

12.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (kodas 88.99);

12.5. vaikų. poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20);

12.6. kitų maitinimo paslaugų teikimas (kodas 56.29);

12.7. kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba (kodas 10.89);

12.8. kitas keleivinis sausumos transportas (kodas 49.39);

12.9. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);

12.10. kultūrinis švietimas (kodas 85.52);

12.11. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

12.12. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas (kodas 96.01);

12.13. kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba (kodas 14.19);

12.14. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (kodas 96.09);

12.15. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (suderinus su steigėju) (kodas 68.20);

12.16. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (kodas 86.90).

13. Centro tikslas — didinti visų Telšių rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairių socialinės rizikos grupių asmenims ir šeimoms.

14. Centro uždaviniai:

14.1. kaupti ir analizuoti informaciją apie Centro socialinių paslaugų gavėjus, analizuoti kitų bendruomeninių tarnybų poreikį ir pagal tai planuoti teikiamų socialinių paslaugų sudėtį;

14.2. teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

14.3. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;

14.4. rengti veiklos projektus paramai iš įvairių fondų gauti;

14.5. rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas bei projektus Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;

14.6. plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į Centro finansines galimybes, materialinę bazę bei gyventojų poreikius;

14.6. skleisti informaciją apie Centro teikiamas socialines paslaugas bei jų skyrimo ir teikimo tvarką.

15. Centras įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

15.1. teikia gyventojams informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, maitinimo organizavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;

15.2. teikia asmens namuose socialinės priežiūros (pagalbos į namus) ir socialinės globos (dienos socialinės globos) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, bei kitiems asmenims ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);

15.3. teikia socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, siekiant ugdyti visų šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene;

15.4. teikia laikino apnakvindinimo nakvynės namuose paslaugas asmenims, netekusiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

15.5. teikia laikino apnakvindinimo paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose motinoms ar tėvams su vaikais krizių atvejais;

15.6. teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje;

15.7. teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusioms motinoms ar tėvams su vaikais, asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje, apgyvendintiems Savarankiško gyvenimo namuose;

15.8. teikia pasiūlymus Telšių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl šeimos, kuriai teikiamos paslaugos, išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos ar kitų poveikio priemonių taikymo šeimai;

15.9. teikia socialines paslaugas (socialinių įgūdžių ir palaikymo, sociokultūrines ir kitas), organizuoja popamokinę veiklą dienos centrus lankantiems socialinės rizikos šeimų vaikams, socialinės rizikos vaikams, socialiai remtinose šeimose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimoms;

15.10. Dienos centrai teikia dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia;

15.11. aprūpina asmenis neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis, tarpininkauja organizuojant šių priemonių remontą;

15.12. organizuoja gyvenamojo būsto bei aplinkos pritaikymą asmenims su negalia;

15.13. rengia Centro biudžeto projektą, valdo biudžetinius asignavimus, naudoja biudžeto lėšas veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

15.14. organizuoja viešojo pirkimo konkursus socialinėms paslaugoms ir prekėms pirkti;

15.15. rengia finansines ir veiklos ataskaitas bei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

15.16. renka, kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie socialinių paslaugų gavėjus, suteiktas socialines paslaugas;

15.17. pagal poreikį teikia informaciją Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui apie teikiamas socialines paslaugas rajono gyventojams;

15.18. dalyvauja rengiant ir svarstant socialines paslaugas reglamentuojančių valstybės, savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl socialinių paslaugų infrastruktūros plėtojimo;

15.19. dalyvauja kitų institucijų darbo grupėse, projektuose, atstovauja socialines paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų interesams;

15.20. rengia, dalyvauja rengiant ir vykdant socialinių paslaugų infrastruktūrą tobulinančius projektus ir programas, finansuojamas iš įvairių fondų lėšų;

15.21. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

15.22. socialines paslaugas teikia Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams. Kai asmuo (šeima) patiria bet kokį smurtą (fizinį, psichologinį, seksualinį ir pan.) arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir kitos savivaldybės asmenims (šeimoms), užsieniečiams ar kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais;

15.23. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatytas, steigėjo paskirtas funkcijas.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Vykdydamas nuostatuose numatytą veiklą, Centras turi šias teises:

16.1. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo įstatymų, poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

16.2. naudoti Centro lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

16.3. gauti paramą ir labdarą įstatymų nustatyta tvarka;

16.4. laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, sudaryti sandorius;

16.5. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

16.6. teikti mokamas socialines paslaugas, siūlyti Telšių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti savo teikiamų paslaugų įkainius bei tarifus;

16.7. įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka;

16.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš valstybinių, Savivaldybės institucijų, Savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų ir kitų subjektų, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

16.9. palaikyti ryšius su šalies ir užsienio valstybių socialinės srities institucijomis ir fondais, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas ir projektus;

16.10. plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitų savivaldybių socialinių paslaugų įstaigomis, kitais socialines paslaugas teikiančiais subjektais bei kitais asmenimis, jei tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatytų reikalavimų;

16.11. organizuoti socialinio darbo savanorių veiklą;

16.12. organizuoti studentų (moksleivių) praktiką Centre ir jo padaliniuose;

16.13. kreiptis į savininką dėl centro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

16.14. savininko leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veiklose;

16.15. įgyti ir turėti kitų įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose nuostatuose įtvirtintų teisių.

17. Centras privalo:

17.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

17.2.vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis ir kitus sandorius;

17.3. teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms ir įstaigoms savo veiklos ir kitas ataskaitas;

17.4. pagal patvirtintas išlaidų sąmatas taupiai, racionaliai, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nuostatuose nurodytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai naudoti valstybės, Savivaldybės biudžeto bei kitas teisėtai gautas lėšas, skirtas Centrui;

17.5. rengti lėšų sąmatas teisės aktų nustatyta tvarka;

17.6. užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

17.7. tenkinti asmens, besinaudojančio socialinėmis paslaugomis, poreikius pagal Centrui priskirtas funkcijas;

17.8. garantuoti informacijos, duomenų apie klientą konfidencialumą;

17.9. vadovautis socialinių darbuotojų profesine etika bei vertybinėmis nuostatomis, apibrėžtomis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekse, vadovautis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, laikytis Darbo kodekso;

IV. CENTRO VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

18. Centro savininkas:

18.1. tvirtina Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;

18.2. tvirtina didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių (etatų) skaičių;

18.3. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Centro direktorių, vykdo kitų funkcijų, susijusių su Centro direktoriaus darbo santykiais, įgyvendinimą Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

18.4. tvirtina Centro direktoriaus pareigybės aprašymą;

18.5. priima sprendimus dėl Centro reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;

18.6. skiria Savivaldybės biudžeto lėšų Centrui išlaikyti ir veiklai vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Šių nuostatų 18 punkte nurodytas funkcijas vykdo Savivaldybės taryba arbavykdyti Savivaldybės administracijos direktoriui.

20. Centro direktorius:

20.1 vadovauja Centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja centro darbą ir atsako už centro veiklą bei savo pareigų ir funkcijų vykdymą;

20.2. atstovauja Centrui valstybės ir Savivaldybės institucijose, teismuose bei kituose santykiuose su įstaigomis, organizacijomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;

20.3. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

20.4. planuoja Centro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

20.5. neviršydamas steigėjo nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, sudaro Centro darbuotojų pareigybių (etatų) sąrašą;

20.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas ir paskatinimus, išleidžia juos į atostogas ir komandiruotes, sprendžia dėl darbuotojų pavadavimo;

20.7. nustato darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus, priedus prie tarnybinių atlyginimų, neviršijant darbo apmokėjimo fondo;

20.8. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, sudaro sąlygas atestuotis;

20.9. pagal priskirtą kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina pareigybių aprašymus, Centro vidaus darbo tvarkos taisykles darbuotojams bei vidaus tvarkos taisykles, įstaigos struktūrą ir kitus organizacinius dokumentus;

20.10. gavęs savininko raštišką sutikimą, pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ir laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;

20.11. ruošia ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka, pateikia jas savininkui;

20.12. atidaro sąskaitas banke;

20.13. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai;

20.14. rūpinasi, kad būtų laikomasi priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos taisyklių ir reikalavimų;

20.15. atsako už įstaigos finansinės apskaitos vykdymą, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą pagal sąmatą;

20.16. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;

20.17. Centro direktoriaus funkcijas jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, atostogų metu vykdo direktoriaus pavaduotojas.

V. CENTRO TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS

21. Centras patikėjimo teise valdo ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja pastatais bei kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, finansiniais ištekliais pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus.

22. Centro lėšų šaltiniai:

22.1. savivaldybės biudžeto skirtos lėšos;

22.2. pajamos už teikiamas socialines paslaugas Centro klientams;

22.3. tikslinės valstybės dotacijos;

22.4. labdara, juridinių ir fizinių asmenų parama;

22.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

23. Centras gali dalyvauti programose ir teikti projektus tikslinei paramai gauti jiems įgyvendinti.

24. Centras sudarydamas bei vykdydamas biudžeto programų sąmatas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Savivaldybės tarybos patvirtinta biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarka bei kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais biudžeto formavimą ir naudojimą.

25. Lėšų naudojimo tvarka:

25.1.Centras naudoja biudžeto lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas:

25.1.1. specialiųjų programų asignavimai naudojami darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms ir Centro pagrindinės veiklos išlaidoms finansuoti bei turtui įsigyti;

25.2. lėšos, gautos kaip parama, naudojamos atitinkamai paramos teikėjo nurodymu;

25.3. Centro direktorius, suderinęs su steigėju, turi teisę keisti valstybės ir savivaldybės biudžeto programose numatytas lėšas pagal straipsnius išskyrus darbo užmokesčio straipsnį.

26. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarkanuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

27. Finansines operacijas, buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei steigėjo nustatyta tvarka.

VI. CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

28. Centro dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Dokumentų rengimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, Centro dokumentacijos planas, suderintas su steigėju.

VII. CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

29. Centro ūkinės finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, kontrolės funkcijas atliekančios įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Centras privalo pateikti steigėjui, kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su Centro veikla susijusius dokumentus.

VIII. CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

31. Centrą reorganizuoja ir likviduoja Savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

32. Centro nuostatų ir veiklos organizavimo pakeitimai galimi tik patvirtinus Savivaldybės tarybai.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

34. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ar jei nuostatų 33 punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų

35. Savivaldybės taryba vykdo teisės aktuosesteigėjui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo Savivaldybės administracijos direktorius be atskiro šių nuostatų pakeitimo.

  DARBO VALANDOS

Pirmadienis – Ketvirtadienis 8:00 – 17:00
Penktadienis 8:00 – 15:45
Šeštadienis – Sekmadienis nedirbame

  8 444 51135

Kaip mus rasti

MEET OUR DOCTORS

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

JOHN SNOW
JOHN SNOWAnethesiologist
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.
TONY STARK
TONY STARKCardiologist
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.
ANNA SMITH
ANNA SMITHNurse
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti.

OUR PATIENTS SAY

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque
PENNY DANIELS
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque. emo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
MARGERET TINSDALE
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque
ROSE JAMERSON

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

[contact-form-7 404 "Not Found"]