donata

/Donata

About Donata

This author has not yet filled in any details.
So far Donata has created 115 blog entries.

PADĖKA

2023-10-03T04:17:23-02:00

 Minint Socialinių darbuotojų dieną, rugsėjo 27 d., Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro veiklos koordinatorė Jurgita Venclovienė ir globos koordinatorė Dovilė Musulienė dalyvavo renginyje "Socialiniai darbuotojai keičia gyvenimus".  Renginys vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje.  Sveikinimo žodį socialiniams darbuotojams tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė.  Paskaitą "Mažojo princo dilema socialiniame darbe: kaip prisijaukinti lapę?" skaitė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė.  Buvo įteikti apdovanojimai. Vienas jų atiteko mūsų Globos centro darbuotojai Jurgitai Venclovienei! Labai tuo didžiuojamės!!!

PADĖKA2023-10-03T04:17:23-02:00

IŠVYKA

2023-09-14T10:22:02-02:00

Socialinės reabilitacijos paslaugas gaunantys Telšių Žarėnų ir Mitkaičių dienos centrų klientai, vyko į Klaipėdos delfinariumą, žiūrėjo delfinų pasirodymą.

IŠVYKA2023-09-14T10:22:02-02:00

PROJEKTAS ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

2023-07-12T09:00:15-02:00

  Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”. Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės [...]

PROJEKTAS ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.2023-07-12T09:00:15-02:00

GLOBOS SAVAITĖ 2023 M.

2023-07-10T05:30:42-02:00

Šių me­tų Vaikų glo­bos sa­vai­tės sim­bo­liu pa­si­rink­ta žmo­gaus šir­dis ir jo­je sly­pin­tis ge­ru­mas. „Glo­bą su­pan­čios vi­suo­me­nės stig­mos sting­do mū­sų šir­dis, už­ra­ki­na jas po ge­le­ži­niu sky­du. To­dėl la­bai svar­bu at­ra­kin­ti šir­dį ir pa­siek­ti ge­ru­mą, mei­lę bei šiuos jaus­mus pla­čiai pa­skleis­ti“, – apie Vai­kų glo­bos sa­vai­tės idė­ją sa­ko Ru­gi­lė La­daus­kie­nė, „Vai­kai yra vai­kai“ va­do­vė, glo­bos eks­per­tė. Šios ini­cia­ty­vos tiks­las – vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti vai­kų glo­bą ne kaip pro­ble­mos spren­di­mą, o kaip ga­li­my­bę, švie­są po­ten­cia­liems glo­bė­jams. Ty­ri­mai ro­do, kad net 64 pro­c. lie­tu­vių tei­gia, jog jų gy­ve­ni­mą la­biau­siai įpras­mi­na šei­ma ir ry­šys su ar­ti­mai­siais, ta­čiau dau­giau nei pu­sė res­pon­den­tų apie glo­bą ar įvai­ki­ni­mą nė­ra pa­gal­vo­ję, [...]

GLOBOS SAVAITĖ 2023 M.2023-07-10T05:30:42-02:00

TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA GYVENTOJUS DALYVAUTI APKLAUSOJE

2023-06-26T08:52:02-02:00

  TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA GYVENTOJUS DALYVAUTI APKLAUSOJE Telšių miesto vietos veiklos grupė rengia 2024 - 2029 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Telšių miesto gyventojus prisidėti prie šios strategijos rengimo dalyvaujant apklausoje. Įgyvendinant vietos plėtros strategijas siekiama spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas bei skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Kviečiame Telšių miesto bendruomenę aktyviai įsitraukti į strategijos rengimo procesą ir iki 2023 m. liepos 10 d. sudalyvauti apklausoje užpildant nuorodoje pateiktą anketą: https://apklausa.lt/f/cauuhzf.fullpage

TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA GYVENTOJUS DALYVAUTI APKLAUSOJE2023-06-26T08:52:02-02:00

TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJAS

2023-06-26T08:49:53-02:00

TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJAS Telšių miesto vietos veiklos grupė rengia 2024 - 2029 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Telšių miesto gyventojus bei Telšių mieste veikiančias įstaigas ir organizacijas teikti idėjas/ projektinius pasiūlymus strategijai. Vietos plėtros strategijų tikslas – spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas bei skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas. Siekiant įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bus remiamos [...]

TELŠIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJAS2023-06-26T08:49:53-02:00

Lietuvos vaikų balsas „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę…..“

2023-06-05T10:29:05-02:00

Birželio 1 d., Lietuvos vaikų balsas, Mykolo Romerio universitete suorganizavo vaikų konferenciją Tarptautinei vaikų dienai paminėti. Šių metų pranešimų, vaizdo klipų ir piešinių konkurso tema buvo „Jei aš turėčiau stebuklingą lazdelę“. Paskelbtame piešinių konkurse sudalyvavo ir Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centro vaikai. Austėja Šimkutė, 9 m., savo amžiaus grupėje, su piešiniu „Plastiko pasaulis“ laimėjo I vietą. Austėja savo piešiniu nori atkreipti žmonių dėmesį į daromą plastiko žalą vandenynams.

Lietuvos vaikų balsas „Jeigu turėčiau stebuklų lazdelę…..“2023-06-05T10:29:05-02:00

Pažintinis vizitas Estijoje

2023-05-25T06:08:32-02:00

Gegužės 18-19 dienomis Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai vyko į pažintinį vaikų globos srityje dirbančių darbuotojų mainų vizitą Estijoje Taline. Konferencijos metu susipažinome su Estijoje teikiamų socialinių paslaugų sistema, išgirdome estų patirtis vaikų globos srityje, atstovai iš Lietuvos pristatė Lietuvos globos sistemą, apsilankėme Talino vaikų globos namuose, kuriuose dirbantys specialistai pristatė kokias paslaugas gauna vaikai turintys specialiųjų poreikių.

Pažintinis vizitas Estijoje2023-05-25T06:08:32-02:00

BALANDIS – KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MĖNUO

2023-05-09T11:53:06-02:00

Siekiant kuo kokybiškiau teikti socialines paslaugas socialinės srities darbuotojams būtina tobulinti profesines ir specialiąsias kompetencijas. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas ir su visos įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kokybės tobulinimu. Telšių socialinių paslaugų centro socialinės srities darbuotojai norėdami įgyti žinių, įgūdžių, atitinkamų gebėjimų, kurie yra reikalingi tiesioginių funkcijų atlikimui balandžio mėnesį dalyvavo grupinėse supervizijose ir mokymuose. Socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai ir individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su šeimomis, dalyvavo grupės supervizijose. Supervizijos paskirtis - pasitelkiant refleksiją padėti darbuotojams įvertinti profesinę savo veiklą, numatyti jos tobulinimo kryptis, siekiant padidinti savo kompetenciją ir įstaigos veiklos veiksmingumą. Individualios priežiūros darbuotojai dirbantys su vaikais iš socialinė riziką [...]

BALANDIS – KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MĖNUO2023-05-09T11:53:06-02:00