Šių me­tų Vaikų glo­bos sa­vai­tės sim­bo­liu pa­si­rink­ta žmo­gaus šir­dis ir jo­je sly­pin­tis ge­ru­mas. „Glo­bą su­pan­čios vi­suo­me­nės stig­mos sting­do mū­sų šir­dis, už­ra­ki­na jas po ge­le­ži­niu sky­du. To­dėl la­bai svar­bu at­ra­kin­ti šir­dį ir pa­siek­ti ge­ru­mą, mei­lę bei šiuos jaus­mus pla­čiai pa­skleis­ti“, – apie Vai­kų glo­bos sa­vai­tės idė­ją sa­ko Ru­gi­lė La­daus­kie­nė, „Vai­kai yra vai­kai“ va­do­vė, glo­bos eks­per­tė. Šios ini­cia­ty­vos tiks­las – vi­suo­me­nei pa­ro­dy­ti vai­kų glo­bą ne kaip pro­ble­mos spren­di­mą, o kaip ga­li­my­bę, švie­są po­ten­cia­liems glo­bė­jams. Ty­ri­mai ro­do, kad net 64 pro­c. lie­tu­vių tei­gia, jog jų gy­ve­ni­mą la­biau­siai įpras­mi­na šei­ma ir ry­šys su ar­ti­mai­siais, ta­čiau dau­giau nei pu­sė res­pon­den­tų apie glo­bą ar įvai­ki­ni­mą nė­ra pa­gal­vo­ję, o dar 17 pro­c. sa­ko, kad jiems tai neak­tua­lu. Daž­nai taip yra dėl vi­suo­me­nė­je vis dar vy­rau­jan­čių mi­tų ir klai­din­gų nuo­sta­tų apie glo­bą ir įsi­vai­ki­ni­mą. Yra ma­nan­čių, kad tu­rint bio­lo­gi­nių vai­kų ne­va­lia glo­bo­ti ar įsi­vai­kin­ti, ki­ti ma­no, kad ne­su­sit­var­kys, mat be tė­vų au­gan­tys vai­kai ga­li tu­rė­ti el­ge­sio ar svei­ka­tos pro­ble­mų. Šiuo me­tu Tel­šių ra­jo­ne 70 glo­bė­jų šei­mų glo­bo­ja­mi 120 vai­kų. Jau tre­ti me­tai nė vie­nas vai­kas, ne­te­kęs tė­vų glo­bos, neap­gy­ven­din­tas ins­ti­tu­ci­jo­je. Džiu­gu, jog Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vai­ko glo­ba šei­mo­je nė­ra tik eko­no­mi­kos stra­te­gi­ja, ku­ria sie­kia­ma su­ma­žin­ti vai­kų iš­lai­ky­mo ins­ti­tu­ci­jo­se iš­lai­das, bet yra tam tik­ras žmo­giš­ka­sis pa­vel­das, ku­rį taip svar­bu sau­go­ti ir stip­rin­ti.
Ge­le­ži­nė šir­dis bir­že­lio 28 die­ną bu­vo at­ra­kin­ta Vil­niu­je ir šir­dies dul­kės pa­skli­do po vi­są Lie­tu­vą ir pa­sie­kė kiek­vie­ną ša­lies mies­tą, mies­te­lį ar kai­mą. Šios dul­kės pa­sie­kė ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Kiek­vie­nas tu­ri­me šir­dį, bet išanks­ti­nės nuo­sta­tos, klai­din­gi įsi­ti­ki­ni­mai, bai­mės daž­nai ją pa­da­ro ge­le­ži­nę. Ren­gi­ny­je kvies­ta ją at­ra­kin­ti, iš­lais­vin­ti ge­ru­mą bei mei­lę, esan­čią vi­du­je. Žy­gio da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti pri­si­jung­ti prie ini­cia­ty­vos pa­sklei­džiant šir­dies dul­kes.  Šiais žo­džiais Glo­bos cent­ro dar­buo­to­jai kvie­tė žmo­nes ne tik pa­svars­ty­ti apie glo­bos šei­mo­je idė­ją, bet ir sim­bo­liš­kai pa­skleis­ti šir­dies ge­ru­mo dul­kes po vi­są ra­jo­ną. Sim­bo­li­nes spal­vo­tas šir­dies dul­kes ren­gi­nio da­ly­viai mė­tė į orą. Džiu­gu, kad gau­sus bū­rys tel­šiš­kių pa­lai­ko vai­ko glo­bos šei­mo­je idė­ją, kar­tu su vai­ko glo­bos sri­ty­je dir­ban­čiais spe­cia­lis­tais sky­rė sa­vo as­me­ni­nį lai­ką ir nu­žy­gia­vo po 5 km Ger­man­to eže­ro pa­kran­te. Žy­giuo­da­mi KAR­TU įvei­kė­me 410 ki­lo­met­rų.
Birželio 29 d. Telšių Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčioje tradiciškai buvo aukojamos Šv. Mišios už globėjus ir jų šeimas. Liepos pirmasis sekmadienis – Globėjų diena. Ta proga globėjams buvo įteiktos dovanos. Po Šv. Mišių buvo pagerbti ir padėkomis apdovanoti Telšių rajono globėjai: Jurgita Jurkienė, Inesa Brazlauskienė, Danutė Rapalienė, Lina Lemežienė, Lina Raudienė, Janina Jankauskienė, Saulius Česnauskis, Vilma Rimkutė, Edita ir Saulius Kryževičiai, Sandra Cahill. Sveikinimo žodžius tarė Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė, Seimo nario patarėja Aušra Karvelienė, Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus,Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Alma Tomkevičienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė. Bažnyčios šventorių papuošė jau ketvirtoji Globėjų pasodinta rožė. Liepos 2 dieną Globos centras švenčia savo penkerių metų gimtadienį. Ta proga buvo įteiktos padėkos partneriams ir pasivaišinta gimtadienio tortu!
Liepos 1 d. Globos centro bendruomenė vyko į globojančių šeimų festivalį „Čia gera augti”.